บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225  (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201
(A3) 

    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
   เช่าครื่องสแกนเนอร์
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

   
     
 

  โปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสืบค้น
  Therefore : Personal Edition
 
     
แคตตาล็อก           
      รายละเอียดคุณลักษณะ  
       
        
     1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
     2. ความสามารถในการรองรับเอกสารไม่จำกัดจำนวน  
     3. สามารถสร้างดัชนีกำกับเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวน  
     4. ผู้ใช้สามารถออกแบบฟอร์มดัชนีกำกับเอกสารเพื่อใช้ในการค้นหาได้เองตามต้องการ  
     5. สามารถสร้างแบบฟอร์มดัชนีกำกับเอกสารทั้งรูปแบบ Text Field, Number Field, Money Field , Date Field,
 
         Check Box และ Drop Down List และ Keyword ได้
 
     6. สามารถบันทึกเอกสารที่จัดเก็บเป็นไฟล์ PDF, TIFF, JPEG, BMP,  
         Microsoft Office 2010, 2013, 2016(Word, Excel, PowerPoint)ได้
 
     7. สามารถนำเข้าแฟ้มภาพหรือข้อมูลพร้อมดัชนีกำกับเอกสาร ด้วย XML ไฟล์ หรือ Text ไฟล์ได้ี  
     8. สามารถใช้เงื่อนไข AND, OR, TO, >, >=, <, <=, *, EMPTY, NOT EMPTY เพื่อช่วยในการสืบค้นเอกสารได้  
     9. สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมด้วยวิธี Drag & Drop ได้  
   10. สามารถจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมด้วยการคลิ๊กเมาส์ขวาที่ไฟล์ได้  
   11. รองรับการแสดงผล CAD Drawings(.DWG)  
   12. สามารถสแกนเอกสารและอ่านบาร์โค้ดจากภาพเอกสาร ภายใน 1 ภาพได้ไม่จำกัดจำนวนบาร์โค้ด, สามารถแปลงภาพเป็น  
         ข้อความ(OCR ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์และตัวเลข)และนำไปทำเป็นดัชนีกำกับเอกสารได้(Capture Client จำนวน 1 จุด)  
   13. สามารถค้นหาคำหรือข้อความ(Full Text Search)จากเอกสารได้้  
   14. สามารถใช้เอกสารที่จัดเก็บส่งอีเมล์ได้ทันที(Microsoft Outlook 2010, 2013 หรือ 2016)  
   15. สามารถทำเครื่องหมายบนไฟล์ภาพเอกสาร .Tiff เช่น การเพิ่มข้อความ การปิดข้อความบางส่วน การเน้นตัวอักษร  
   16. สนับสนุนการทำงานร่วมกับไฟล์มาตรฐาน บนสภาพแวดล้อม Microsoft Windows โดยสามารถทำงาน  
         กับไฟล์ที่เกิดจากการสร้างด้วยโปรแกรมที่ติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์ทั้งรูปภาพและเอกสาร
 
   17. สามารถจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีเข้ารหัส(Encrypt) เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอก  
   18. โปรแกรมสามารถทำงานบนฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Express Edition 2008 R2 หรือดีกว่า  
   19. สนับสนุนการทำงานร่วมกับสแกนเนอร์ความเร็วสูงที่มีไดรเวอร์มาตรฐาน ISIS และ TWAIN  
   20. ติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7(SP1), 8.1, 10  
   21. สามารถจัดเก็บเอกสารแนบเป็นไฟล์ที่แตกต่างและเหมือนกันได้โดยไม่จำกัดจำนวนเอกสารแนบ  
   22. สามารถบันทึกคุณสมบัติของเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่นผู้สร้าง ผู้แก้ไขล่าสุด วันที่สร้าง และวันที่แก้ไขล่าสุด เป็นต้น  
   23. สามารถแก้ไขเอกสารด้วยการสแกน การแนบไฟล์ และมีเวอร์ชั่นของเอกสารในแต่ละครั้งที่มีการแก้ไข  
        
   
     
   
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301