บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที

   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที

   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225  (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4) 
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   

 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201 
(A3)
    3 วิน
าทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม 
   
 
  
 
   เช่าครื่อง
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 

   
     
 

โปรแกรมใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกน
CORDER สแกนเนอร์ 
กนเนอร์
 
     
แคตตาล็อก           
    
    รายละเอียดคุณลักษณะ
 
       
              
           โปรแกรมใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบส่งใบสั่งยาด้วยการสแกนที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในขั้นตอน
  
    การส่งยาจากหอผู้ป่วยมายังห้องบริการจ่ายยา ทำให้การส่งใบสั่งยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ห้องบริการจ่ายยาและหอผู้ป่วย
  
    สามารถตรวจสอบใบสั่งยาย้อนหลังได้ หอผู้ป่วยยังทราบสถานะของใบสั่งยาได้ทันทีหลังจากที่ห้องบริการจ่ายยาได้จัดยา
    
    เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
     
    การแบ่งส่วนการทำงานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 
             โปรแกรมมีการแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างอิสระ ทำให้ผู้ที่ทำงานในแต่ละหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวก
   
    และรวดเร็ว การดูแลระบบก็สามารถกระทำได้ง่าย
 
    
    การส่งใบสั่งยา
 
             ตรวจจับการส่งใบสั่งยาผู้ป่วยในที่สแกนจากหอผู้ป่วยในต่างๆ และส่งมายังห้องจ่ายยาผู้ป่วยในและจัดเก็บลง
  
    ฐานข้อมูลพร้อมทั้งแยกพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 
    
    การค้นหาเอกสาร
 
             สามารถค้นหาและเรียกดูภาพใบสั่งยา โดยคัดกรองเฉพาะหอผู้ป่วย หรือเรียงลำดับตามประเภทใบสั่งยาและหรือ
   
    เลขลำดับใบสั่งยาได้
 
    
    ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
 
             เนื่องด้วยมีการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ป่วยในหลายๆหน่วยงาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดระดับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน  
    
    ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บเอกสาร
 
             ด้วยลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการบริหารจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน
   
    การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารและจัดการกับเอกสารต่างๆ ได้อย่าง
   
    มีสิทธิภาพสูงสุด
 
     
     
 
   
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301