บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที

   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที

   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225  (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4) 
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   

 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201 
(A3)
    3 วิน
าทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม 
   
 
  
 
   เช่าครื่อง
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 

   
     
 

โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้ป่วยนอก
COPD
 สแกนเนอร์
 
     
แคตตาล็อก           
      รายละเอียดคุณลักษณะ  
       
              
           ในปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นสิ่งจำเป็นในหลายๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะแผนกเวชระเบียน
  
    ของโรงพยาบาล   เนื่องด้วยจำนวนประวัติผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดปัญหาด้านพื้นที่ในการจัดเก็บและ
  
    ความล่าช้าในการสืบค้น   โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้ป่วยนอก COPD เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อ
    
    แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
 
     
    การแบ่งส่วนการทำงานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 
             โปรแกรมมีการแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างอิสระ ทำให้ผู้ที่ทำงานในแต่ละหน้าที่สามารถทำงานได้สะดวก
   
    และรวดเร็ว การดูแลระบบก็สามารถกระทำได้ง่าย
 
    
    การนำเข้าเอกสาร
 
             การนำเทคโนโลยีการอ่านแถบรหัสแท่ง(Barcode) และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ทำให้การจัดเก็บประวัติผู้ป่วย
  
    เป็นไปแบบอัตโนมัติ ความน่าเชื่อถือของดัชนีที่จัดเก็บไปอย่างถูกต้อง
 
    
    การค้นหาเอกสาร
 
             คุณสมบัติหลักของโปรแกรม COPD ที่ให้ความสำคัญแรกคือ การสืบค้นประวัติผู้ป่วย  ด้วยดัชนีต่างๆ  ที่เป็นมาตรฐาน
   
    ของโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้อง และความยืดหยุ่นของการค้นหา เช่น สามารถเลือกดูประวัติการรักษาผู้ป่วยนอกแต่ละครั้ง
   
    (Visit Number)ได้ เป็นต้น
 
    
    ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ
 
             เนื่องด้วยมีการเรียกใช้ข้อมูลของผู้ป่วยนอกหลายๆหน่วยงาน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดระดับผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน  
    
    ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บเอกสาร
 
             ด้วยลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการบริหารจากทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน
   
    การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารและจัดการกับเอกสารต่างๆ ได้อย่าง
   
    มีสิทธิภาพสูงสุด
 
     
     
       
   
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301