เนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่ง มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากต้องการ
    
        รายละเอียดหรือชมการสาธิตเกี่ยวกับ โปรแกรมจัดเก็บแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้ป่วยนอก/ใน
    
      โปรดติดต่อ  บริัษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด  โทร. 0-2675-6366, 0-2675-6367
     
      แฟกซ์. 0-2675-6368  อีเมล์ :support@concept.co.th