บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด 
                ตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงแคนนอน
      
Canon scanner
 
   
  
  
  
P-208II (A4)
     8 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
P-215II (A4)
     15 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-F120 (A4) 
     20 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225  (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C225W (A4) 
     25 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-C240 (A4
     45 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M160II (A4) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6010C (A4)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-M1060 (A3) 
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-6030C (A3)
     60 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1100 (A3)
     75 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
DR-G1130 (A3)
     100 แผ่นต่อนาที
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    101 (A4/Legal)
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม
 
   
 
  
 
  
Flatbed Scanner Unit
    201 (A3)
 
    3 วินาทีต่อแผ่น   
    *อุปกรณ์เสริม 
   
 
  
 
   เช่าครื่องสแกนเนอร์
  
  
  
 
  
  
   Solution Software
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 

 

 

 
 
   ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 
         บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยเริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ด้วยจุดมุ่งหมายที่มีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

         บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในโครงการพัฒนาซอฟท์แวร์รู้จำอักษรไทย( Thai Optical Character Recognition ) ซอฟต์แวร์รู้จำรหัสแท่ง( Optical Barcode Recognition ) และรู้จำเครื่องหมาย( Optical Mark Recognition )จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้พัฒนาการแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัทฯ

         ในปีพ.ศ. 2545 บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง และได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก โดยบริษัทแคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้งให้บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก( Authorized Master Dealer )ของผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ความเร็วสูง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 และจนถึงปัจจุบัน

        ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด แบ่งออกเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนฮาร์ดแวร์ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอนในตระกูล DR Series มีความเร็วในการสแกนตั้งแต่ 15 แผ่น(30 หน้า) ต่อนาที จนถึงระดับความเร็ว 100 แผ่น(200 หน้าต่อนาที) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับงานสแกนเอกสารจำนวนมาก เช่น การสแกนสองด้านพร้อมกัน( Duplex Scanning ) การข้ามหน้าว่างอัตโนมัติ( Skip Blank Page ) ความสามารถในการลดสีที่ไม่ต้องการ( Color Drop Out ) และการเน้นความชัดเจนของตัวอักษรเป็นพิเศษ( Text Enhancement ) เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจว่าจะได้รับงานสแกนเอกสารที่มีคุณภาพสูง

         ส่วนซอฟท์แวร์ที่จำหน่ายประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ระบบจัดเก็บเอกสาร Therefore ซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการเอกสารทั้งในรูปแบบกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ต่างๆ โดยสามารถเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอน รวมถึงเครื่องถ่ายเอกสารอิมเมจรันเนอร์ ( IR Series ) ของแคนนอนซึ่งสามารถส่งผ่านข้อมูลเข้าสู่ระบบได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการกำหนดเส้นทางเดินเอกสาร ( Workflow ) และสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์กลุ่มต่างๆ ทั้งด้านอีเมล์และ ERP ได้เช่น Microsoft Exchange Server, Microsoft Dynamics,SAP,COLD เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการเอกสารของผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ Therefore ซอฟต์แวร์ได้จัดทำระบบการเชื่อมต่อทั้งในรูปแบบของ User Interface และ Class Library and ActiveX ให้กับผู้ใช้งานเพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ขึ้นใช้งานเองภายในองค์กรด้วย

         นอกจากซอฟต์แวร์ Therefore ที่กล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์สแกนเอกสารโดยแยกชุดเอกสารอัตโนมัติด้วยรหัสแท่ง ( Concept Barcode Filing ) ซึ่งสามารถนำค่ารหัสแท่งที่อ่านได้ไปทำเป็นดัชนีสำหรับสืบค้นเอกสารต่อไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานลดงานป้อนข้อมูลและสามารถลดเวลาในการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีของเอกสารได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผลงานพัฒนานี้ได้นำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์จัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล โดยมีความสามารถในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงพยาบาลได้หลากหลาย ช่วยให้แพทย์สามารถเรียกดูประวัติผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการค้นแฟ้มอีกต่อไป ซึ่งบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งซอฟต์แวร์จัดเก็บเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดวัดต่างๆ เป็นจำนวนมาก

         นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ยังเป็นผู้ให้บริการเช่าเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูงแคนนอน

         บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงคุณภาพการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าเสมอ และจะพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 
 
 
บริษัท คอนเซ็ปท์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  
ชั้น 37 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 3781
98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  
โทร. 02-105-6361  มือถือ. 086-378-5288  แฟกซ์. 02-105-6301